Сургуулийн танилцуулга

Монгол Улсын Их Сургууль (МУИС) нь бүрэлдэхүүн 6 сургууль, орон нутаг дахь харьяаллын 2 сургууль, үндэсний статустай 3 хүрээлэн, судалгааны бусад нэгжүүдтэй, бакалавр, магистр, докторын түвшний суралцагч, эрдэмтэн багш, ажилчидтай Монгол улсын эрдэм оюуны томоохон төв юм.

МУИС нь түүхэн хөгжлийнхөө явцад одоогийн МУБИС, ХААИС, ЭМШУИС, ШУТИС, ХИС, Ховд их сургууль гэсэн 6 их сургуулийг өрх тусгаарлан шинээр байгуулж, Монгол улсад дээд боловсролын системийг бий болгон төлөвшүүлэхэд асар их хувь нэмэр оруулсан билээ.

Монгол Улс, бүс нутаг цаашлаад дэлхийн хэмжээнд дээд боловсрол болон шинжлэх ухаанд тавигдах шаардлага ихээхэн өөрчлөгдөж, үндэсний болон олон улсын шалгуур, стандарт өндөрсөж, сургалт, судалгааг олон улсын түвшинд хүргэх зорилтууд тавигдаж байгаа энэ үед бид өөрийн бодлогын чиг хандлагаа өөрчилж, бүс нутгийн их сургуулиудтай өрсөлдөх түвшинд хүрэх зорилт тавьсан.

МУИС-ийг 2016-2024 онд хөгжүүлэх стратегийн төлөвлөгөөнд Алсын хараагаа “МУИС-ийн алсын хараа нь дэлхийн түвшний их сургууль болоход оршино. Үүний дүнд 2024 онд МУИС нь чөлөөт мэдлэг буюу либерал арт уламжлалд суурилсан, бүс нутгийн хэмжээнд тэргүүлэх байр суурьтай судалгааны их сургууль болж улмаар Азийн шилдэг 100 их сургуулийн эгнээнд багтаж орно.” хэмээн тодорхойлон, энэхүү зорилгод хүрэх, стратегийн тэргүүлэх чиглэлүүдээ тодорхойлон ажиллаж байна.

Бизнесийн сургуулийн алсын хараа

Бизнесийн удирдлагын сургалт, судалгааны Зүүн хойд Азид танигдсан бүсийн төв болно

Эрхэм зорилго

Бид даяаршсан мэдлэг чадвартай, бүтээгч-манлайлагчдыг төрүүлдэг олон улсад танигдсан үндэсний брэнд сургууль байна.

Түүхэн товчоо

Анх 1940-өөд оны сүүл үеэс МУИС-д эдийн засгийн дээд боловсролтой мэргэжилтэй боловсон хүчнийг бэлтгэж эхэлснээр эдийн засаг, бизнесийн чиглэлийн сургууль байгуулагдах үндэс суурь тавигдсан.

1958 онд Эдийн засгийн факультет нэртэйгээр их сургуулийн бүтцийн бие даасан нэгж болон зохион байгуулагджээ.

1959 оны сүүлээр тухайн үеийн эрх баригч намын болон төр засгийн удирдах ажилтныг бэлтгэж байсан Намын дээд сургуулийг татан буулгаж, түүний оронд Д.Сүхбаатарын нэрэмжит Эдийн засгийн дээд сургуулийг МУИС-иас өрх тусгаарлан зохион байгуулжээ. Эдийн засгийн сургууль 1959 оноос Худалдааны эдийн засаг, 1960 оноос Нягтлан бодох бүртгэл, банкны ангиудыг тус сургуулийн бүтцэд шинээр нээсэн нь бизнесийн чиглэлээр үндэсний дээд боловсролтой сэхээтнийг бэлтгэх үйл явцын эхлэл байсан юм.

1967 онд Эдийн засгийн дээд сургуулийг татан буулгаж, МУИС-д буцаан нэгтгэсэн бөгөөд тухайн үед тус сургууль нь төлөвлөлт, санхүү, банк-зээл, бүртгэл шинжилгээ, статистик, салбарын эдийн засаг, инженер эдийн засаг зэрэг төрөл бүрийн мэргэжлээр  дээд боловсролтой мэргэжилтнийг бэлтгэдэг үндэсний томоохон сургууль болон бэхэжсэн байв. Эдийн засгийн сургуулийг татан буулгаж, МУИС-д нэгтгэсний дараа Эдийн засгийн факультет (1967-1991), Инженер – эдийн засгийн факультет (1967-1974) гэсэн тусдаа бүтцүүд бий болсон байна.

1990-ээд оноос төвлөрсөн төлөвлөгөөт тогтолцооноос зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцоонд шилжих үйл явцыг дагалдан эдийн засгийн сургалт, судалгааны орчин нөхцөлд олон томоохон өөрчлөлтүүд гарсан юм. 

Эдийн засгийн тогтолцооны өөрчлөлтөөс шалтгаалан өмнө нь мэргэжилтэн бэлтгэж байсан олон хөтөлбөр, хичээлүүд үүсэн бий болсон шинэ хэрэгцээ шаардлагыг хангахаа болж, сургалтын агуулгыг үндсээр нь өөрчлөх шаардлага бий болсон. Үүнийг дагалдан сургалт судалгааны уялдаа холбоог сайжруулах, мэргэжлийн шинэ хичээл болон хөтөлбөрүүдийг боловсруулах, дээд боловсролын шаталсан сургалтын тогтолцоо, кредит системийг нэвтрүүлэх, сургалтын арга технологийг шинэчлэх, англи хэл, компьютерийн сургалтуудыг эхлэх, ном сурах бичгүүдийг олшруулах, шинээр бичих, залуу багш нарыг зах зээл өндөр хөгжсөн орнуудад сургаж мэргэжил мэдлэгийг нь дээшлүүлэх, эрдмийн зэрэг цол хамгаалуулах, гадаад орнуудаас өндөр мэргэжлийн эрдэмтдийг урьж ажиллуулах гэх мэт олон арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн билээ.

Бизнесийн сургууль нь Монгол улсын дээд боловсролын шинэчлэл, Монгол улсын их сургуулийн бүтцийн өөрчлөлтийн хүрээнд МУИС-ийн Удирдах Зөвлөлийн 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 05 тоот тушаалаар хуучин Эдийн засгийн сургууль, Худалдааны сургуулийн суурин дээр байгуулагдсан.

Гадаад хамтын ажиллагаа

Сүүлийн 5 жилд дараах гадаадын байгууллагуудтай идэвхитэй хамтран ажиллаж байна.
  • Японы Олон улсын их сургууль (IUJ) 
  • Их Британийн NCC боловсролын байгууллага
  • Польшийн Лодзийн их сургууль
  • Хонгконгийн CFA болон CII институт
  • Шведийн Лулиа их сургууль
  • ОХУ-ын ВШЭ
  • Шанхайн их сургууль
  • Тайланд NIDA
  • ОХУ-ын Плехановын нэрэмжит Эдийн засгийн их сургууль
  • Турк улсын Истанбулын их сургууль гэх мэт
Back to top