Санхүүгийн тэнхимийн 2018 – 2019 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын Бакалаврын оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын удирдамж

СЭДЭВ: САНХҮҮГИЙН СИСТЕМИЙН ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний хурлын зорилго Оюутнуудын бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын арга барилд…

Бүх мэдээллийг харууллаа

Хуудас олдсонгүй