2016-2017 оны өвөл төгсөх магистрантууд судалгааны ажил болон ЭША-ын багц цагийн төлбөрөө 2016 оны 12 сарын 26 өдрийн дотор өөрийн сиси дансанд байршуулна уу.

Системд сонголт хийх хугацаа хязгаартай байх тул төлбөр төлөөгүйгээс болж гарах асуудлыг сургалтын алба хариуцахгүй болохыг анхааруулж байна.